حمزه-خدمات
کیفیت مناسب
مدیریت حمزه

بسته بندی کالاها بخش جدانشدنی زندگی بشر امروزی است. جهان پیرامون ما به شکل امروزی بدون آنچه که صنعت بسته بندی نامیده می شود قابل تصور نیست . این هنر و صنعت که از دیرباز با بشر همراه بوده در یکی دو قرن اخیر روز به روز تکامل پیدا کرده و دم به دم بر اهمیت آن افزوده می شود. بدون دنیای رنگارنگ و جذاب بسته ها، نتنها رشد و توسعه اقتصادی متوقف می شد، بلکه از وجود بسیاری کالاها بی بهره نی ماندیم. ما به مدد بسته بندی، کالاها را حمل، نگهداری و حتی در مواردی مصرف می کنیم. بسته بندی ما را به سمت کالاها جذب میکنند و بدون آن شناسایی و اطلاع از کمیت، کیفیت و تولید کننده بسیاری از محصولات دشوار و یا نشدنی بود . کارایی و گیرایی بسته ها، رابطه مستقیم و تنگاتنگ با میزان فروش محصولات دارد.

بسته بندی نماینده و پیام رسان پدید اورندگان کالاست؛ شخصیت و هویت کالا و اهمیت آن در ورای طراحی و ساخت آن نهفته است. در واقع بسته بندی روح محصول و سازنده آن است.

سایر تصاویر